PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE

 • Home
 • PRIPREMA I ODGOVOR NA KATASTROFE

Katastrofa je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji, na području Republike Hrvatske, opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrozi zdravlje i živote većeg broja ljudi ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave, nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojem je događaj nastao.

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira jesu li prirodne ili tehničko – tehnološke ili im je uzrok ratno djelovanje ili da se radi o bilo kojem izvanrednom događaju koji zbog nekontroliranog razvoja može ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra te okoliš, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kad će nastupiti.

Sve države svijeta, bez obzira na gospodarsku razvijenost, svjesne su izloženosti rizicima koji ugrožavaju temeljne nacionalne sigurnosne interese do kojih, uslijed katastrofa ili velikih nesreća, može doći u svakom trenutku, zbog čega postoji potreba ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor na katastrofe.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.

Kontinuiranim djelovanjem u smjeru pripreme svojih ljudskih i materijalnih resursa i potencijala Hrvatski Crveni križ nastoji se što kvalitetnije pripremiti da zajedno s Državnom upravom za zaštitu i spašavnje, te svim drugim subjektima zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama u slučaju potrebe brzo i djelotvorno odgovori na sve izazove s kojima bude suočen.

Crveni križ Bujštine svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim  financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

Crveni križ Bujštine  zastupljeno je i sudjeluje u radu u Stožera zaštite i spašavanja Grada Novigrada, Umaga i Buja, a također ima člana u Zapovjedništvu Civilne zaštite svih spomenutih jedinica lokalne samouprave .

Djelatnici i volonteri Crvenog križa su kroz više vježbi u kojima su sudjelovali svi subjekti u lancu zaštite i spašavanja na visokoj razini pokazali svoju spremnost za djelovanje u katastrofama. Ekipe prve pomoći  svoju spremnost potvrđuju ne samo kontinuiranim visokim plasmanima na svim razinama natjecanja od nacionalnih do europskih i međunarodnih natjecanja  već i kroz stalno prisustvo na svim značajnijim manifestacijama na području djelovanja Gradskog društva.

U skladu sa Strategijom 2010 i 2020 (dokument Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca /IFRC/  koji predstavlja preporuku nacionalnim društvima ) unutar Hrvatskkog Crvenog  križa djeluje Odjel za pripremu i odgovor na katastrofe  čiji  cilj je razvoj različitih službi za brzi i učinkoviti odgovor na katastrofe.

Te snage moraju biti spremne i obučene za brz i učinkovit odgovor na katastrofe u svojem okruženju, a kroz proces treninga moraju se i identificirati osobe i timovi za pomoć u katastrofama i u međunarodnim okolnostima

Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa članovi su kriznih stožera na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Hrvatski Crveni križ priprema se i djeluje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj i nacionalnoj razini te informira stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama. Novčanim sredstvima nabavlja se potrebna oprema koja se pohranjuje u Centralnom skladištu Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu i u regionalnim skladištima.

Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih i županijskih interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.

Najbolji članovi interventnih timova pozivaju se na dodatne obuke za djelovanje u međunarodnim misijama pomoći. Uspješnim sudjelovanjem u međunarodnim misijama, volonteri i zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa opravdavaju ulaganje u ljudske i materijalne resurse.

U Gradskom društvu Crvenog križa Bujštine 8.siječnja  2012. godine započela je prva u nizu edukacija za Gradski interventni tim. Do 01 siječnja 2014.. godine održano je 10 različitih edukacija ( Poznavanje djelatnosti i Pokreta Crvenog križa i Međunarodne Federacije Crvenog križa, Djelovanje u katastrofama i procjena situacije, GPS i radiokomunikacije, Osnovni tečaj iz pružanja prve pomoći, Osnovni i prošireni tečaj psihosocijalne podrške,te osnovni tečaj službe traženja).

U Listopadu 2020. godine održale su se edukacije za nove članove, kao i obnove znanja za ostale članove Gradskog Interventnog Tima, te će se iste nastaviti u 2021. sukladno epidemiološkoj situaciji.

Uložena su značajna sredstva za nabavu opreme za zaštitu i spašavanje (šatori, agregati, poljski kreveti, osobni kompleti, prikolica i dr.)

Gradski interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Bujštine spreman je za odgovor na katastrofe, a sastoji se od 22 člana, koji su educirani za intervencije u sljedećim područjima zaštite i spašavanja:

 • prva pomoć,
 • procjena situacije,
 • služba traženja,
 • organizacija prihvata i smještaja,
 • osiguranje pitke vode 
 • minimalni higijenski uvjeta.

Osim specijalnih znanja svi članovi jedinice obučeni su i sa sljedećim znanjima:

 • temeljna obuka iz prve pomoći,
 • sigurnost i samozaštita u intervenciji,
 • psihološka pomoć i podrška 
 • veze i komunikacije