SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA

  • Home
  • SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA

Osposobljavanje spasilaca i obnova licenci

S ciljem pripreme spasilaca na spašavanje iz vode u izvanrednim uvjetima (nevrijeme i veliki valovi na moru, poplave na rijekama), pokrenut je projekt edukacije za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima. U edukaciju mogu biti uključeni samo spasioci s važećim uvjerenjem za spašavanje na otvorenim vodama Hrvatskog Crvenog križa. Proces edukacije traje godinu dana, a sastoji se od uvodnog tečaja i 3 višednevne vježbe u stvarnim uvjetima. Nakon uspješnog usvajanja svih zadanih dijelova edukacije polaznici edukacije stječu Uvjerenje za spasioca u otežanim uvjetima Hrvatskog Crvenog križa.

Hrvatski Crveni križ ima za cilj ustrojiti interventne jedinice za spašavanje na vodi koje su u stanju brzo reagirati na situaciju i izvršiti akcije spašavanja kao sastavni dio pripreme i odgovora na katastrofe.

Organizacija Službe spašavanja na vodi u nadležnosti je Hrvatskog Crvenog križa te Društva Crvenog križa Istarske županije u Pazinu, koji za te poslove ima zaposlenog jednog djelatnika. Ova Služba na našem području već više godina i djeluje, a programske aktivnosti su:

  • edukacija spasilaca;
  • koordinacija rada spasilaca i suradnja s koncesionarima, organiziranje spasilačkih postaja;
  • prevencija kroz projekt “Sigurnost na vodi”
  • Izrada procjene rizika na plažama 

Izrada procjene rizika na plažama

Izrada procjene rizika na plažama vrši se po metodologiji ILSE (International life-saving federation) koja ujedno prati standarde FEE (Foundation for environmental education) , utemeljitelja Plave zastave.

Procjenu rizika izrađuju osposobljeni instruktori Spasilačke službe a ona obuhvaća pregled zadanog područja kupališta, utvrđivanje mogućih opasnosti povezanih s vodom ili u blizini vode, procjenu stupnja rizika za svaku od njih te predlaganje rješenja za smanjenje stupnja rizika ili potpuno uklanjanje opasnosti na kupalištu.

Osnovni cilj postupka procjene rizika je smanjivanje mogućnosti nastanka nezgoda povezanih s vodom te služi kao temelj za uspostavljanje spasilačke postaje na kupalištu. Procjena rizika na plaži se izrađuje nakon svih građevinskih zahvata na određenoj plaži, te u vrijeme kada je plaža aktivna. Vremenski rok trajanja procjene je 3 godine. Nakon toga potrebno je napraviti reviziju stanja ili po potrebi ranije ako su napravljene građevinske izmjene u prostoru. 

Kodovi na vodi 

Radionice se provode kontinuirano u mjesecu travnju / svibnju u suradnji sa osnovnim školama na području Bujštine, a učenici dobiju znanja o opasnostima koje vrebaju na moru, rijekama i jezerima, koja je uloga spasioca, te ponešto o ekološkoj zaštiti priobalja. Sve im to dobro dođe tijekom boravka u Školi u prirodi koju škole organiziraju tijekom svibnja i lipnja na moru.